ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A TIGÁZ CSOPORTOS
SZÁMLAVÉDELMI BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEIRŐL

1. Fogalmak

 

a. Szerződő

A Szerződő a TIGÁZ Zrt. (továbbiakban: Szerződő), aki a biztosítási szerződést a Biztosítóval megköti.

b. Biztosító

Az AHICO Első Amerikai-Magyar Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Biztosító), amely a csoportos biztosítási szerződést a Szerződővel megköti és az egyéni kockázatviselések létrejötte esetén a biztosítási szolgáltatások teljesítésére kötelezettséget vállal.

c. Biztosított

A biztosítási feltételek szerint megjelölt, a Szerződővel egyetemes (2009. július 01. napját megelőzően közüzemi) szolgáltatási vagy szabadpiaci szerződést kötött természetes személy ügyfél, akinek az életével (egészségével) kapcsolatos biztosítási eseményre, halálesetre és maradandó rokkantság esetére, a balesetből vagy betegségből származó időszakos (múlékony) teljes munkaképtelenségre, és önhibán kívül bekövetkező munkanélküliségre a biztosítási védelem létrejön, és aki a biztosítási feltételekben foglaltak szerint és az általa tett csatlakozási nyilatkozat alapján (kitöltött csatlakozási nyilatkozat, rögzített telefonbeszélgetés, e-mail regisztráció) vesz részt a biztosításban.

d. Halasztási idő

A csoportos biztosításhoz történő csatlakozást követő nap 0. órájától számított meghatározott időszak, amelyen belül bekövetkezett kár esetén a Biztosító szolgáltatást nem teljesít. Halasztási idő csak azon biztosítási szolgáltatásokra vonatkozik – az ott meghatározott feltételekkel –, amelyek rendelkezé-seiben megjelölésre került.

e. Várakozási idő

A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjától számított meghatározott időszak, amelynek első napja a kár időpontja. Erre az időszakra a Biztosító szolgáltatást nem teljesít. A várakozási idő csak azon biztosítási szolgáltatásokra vonatkozik – az ott meghatározott feltételekkel –, amelyek rendelkezé-seiben megjelölésre került.

f. Baleset

Baleset jelen biztosítási feltételek szempontjából a kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett olyan esemény, amely a biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő külső behatás következménye, amely közvetlenül és bármely más októl függetlenül a biztosított halálát, maradandó rokkantságát, időszakos (múlékony) teljes munkaképtelenségét vagy a biztosítási feltételekben meghatározott egyéb testi sérülését okozza.

g. Betegség

Bármely, a biztosított egészségi állapotában bekövetkező egészségkárosodás feltéve, hogy:
ez a változás a biztosítási időszakon belül, a biztosítási feltételekben szereplő biztosítási eseményre vonatkozik és a biztosítás időhatálya alatt következik be,
a biztosított engedéllyel rendelkező, az adott betegség ellátására szakosodott orvos gyógykezelésének veti alá magát,
az adott betegség nem tartozik a kizárások körébe.

h. Biztosítási évforduló az egyéni kockázatviselések tekintetében

Az egyes egyéni kockázatviselések kezdetét követő, az egyes egyéni kockázatviselések kezdetének időpontjával naptárilag megegyező hónap és nap.

i. Türelmi idő

Az első esedékes díj (díjrészlet) megfizetését követően a biztosítottnak, mint díjfizetőnek minden díjesedékességkor harminc (30) napos kamatmentes türelmi idő áll rendelkezésére az esedékes díj megfizetésére. Amennyiben az esedékes díj a harminc (30) napos türelmi idő alatt nem kerül megfizetésre, az egyéni kockázatviselés a türelmi időszak végén automatikusan, térítés nélkül megszűnik. A türelmi időt minden egyes szolgáltatási számla fizetési határidejét követő naptól kell számítani. A fizetési határidő a számlán ilyenként feltüntetett időpont.

j. A biztosítási összeg számításának alapja

A biztosítási összeg számításának alapjául szolgáló összeg minden egyes egyéni biztosított tekintetében egy évre előre, az egyéni biztosítási fedezet kezdetén, majd a későbbiekben  az egyéni biztosítási évfordulón kerül megállapításra a Szerződő által a következők szerint: az egyéni biztosítási fedezet kezdetét, majd az egyéni biztosítási évforduló napját megelőző legutolsó számla kiállítási dátumát megelőző tizenkét (12) hónapban kibocsátott számlák bruttó számlaértékének számtani átlaga, nem beleértve az egyéni biztosítási fedezet kezdetét megelőző, illetve az egyéni biztosítási évforduló napját megelőző legutolsó számlát.
Amennyiben a megelőző időszakban tizenkét (12) hónapnál rövidebb időszakra kerültek számlák kibocsátásra, a kibocsátott számlák számtani átlagát kell figyelembe venni.
Számla alatt a Szerződő által kiállított egyetemes szolgáltatási számlát, bruttó számlaérték alatt pedig a számlán "bruttó számlaértékként" megjelölt összeget kell érteni.

2. Jogosultság a biztosítási védelemre

Biztosításra jogosultak mindazon természetes személyek, akik a TIGÁZ Zrt.-vel egyetemes (2009. július 01. napját megelőzően közüzemi) szolgáltatási vagy szabadpiaci szerződéses fogyasztói kapcsolatban vannak, és akik a Szerződő (TIGÁZ Zrt.) és a Biztosító között fennálló csoportos biztosítási szerződés életbelépését követően 18 és 75 év közöttiek és az egyes kockázatviselések (szolgáltatások) feltételeinek megfelelnek.

3. A biztosítás igénybevétele

A csoportos biztosításhoz a Szerződő csatlakozási nyomtatványának kitöltésével, valamint interneten keresztül e-mail küldésével, illetve egyéb elektronikus módokon (pl. telefonon keresztül) lehet csatlakozni.

4. Biztosítási díj

A biztosítás rendszeres díjfizetésű, melynek díját a biztosított fizeti.
A díjat a biztosított megbízásából és nevében a Szerződő utalja át a Biztosító részére.
A biztosítás díja az egyéni kockázatviselés kezdetének első napján, majd havonta, az egyéni kockázatviselés kezdetének napjával naptárilag megegyező napon válik esedékessé, és az esedékesség napjától a következő esedékesség napját megelőző napig tartó periódusra vonatkozik.
A havi biztosítási díjakat a szolgáltatási számlával együtt a számla fizetési határidejének napjáig kell megfizetni a TIGÁZ Zrt. felé.

Díjszámítás módja: Az adott időszakra vonatkozó biztosítási összeg számításának alapja megszorozva a havi díjrátával.

5. Kedvezményezett

A biztosítás kedvezményezettje a Szerződő (TIGÁZ Zrt.), aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosítási feltételekben megjelölt szolgáltatásra jogosult.

6. Az egyéni kockázatviselés kezdete

A biztosításra jogosult természetes személyek a biztosításhoz történő csatlakozást követő legelső olyan számla kiállításának napjával válnak biztosítottá, amelyen biztosítási díj már szerepel, feltéve, hogy a rájuk vonatkozó díjat, mint Biztosítottak megfizetik.

7. A biztosítás hatálya

A biztosítás világszerte érvényes – kivéve az „önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliség”, amelynek területi hatálya Magyarország –, azonban a maradandó teljes rokkantság bekövetkezését Magyarországon, a Biztosító által kijelölt szakorvosnak kell megállapítania.

8. Biztosítási esemény

 

a. Haláleset:

Amennyiben a biztosított a jelen feltételek szerinti biztosítás tartama alatt betegség (65 éves korig) vagy baleset (75 éves korig) következtében meghal.

b. Betegségből vagy balesetből származó maradandó rokkantság:

Amennyiben a biztosított betegség vagy baleseti testi sérülés következményeként, olyan teljes (100%) és maradandó rokkantságot szenved, melynek következtében képtelenné válik bármely olyan foglalkozásnak vagy munkának a gyakorlására, amelyért fizetést vagy nyereséget realizálhat, feltéve, hogy ezen rokkantság az utolsó tizenkét (12) egymást követő hónapban folyamatosan fennállott, és ezen időszak végén is maradandó volt, valamint a biztosított személy a káresemény bekövetkezése időpontjában még nem töltötte be 65. életévét, illetve baleset következményeként mindkét szem látóképességének teljes elvesztése, vagy kettő vagy több végtag elvesztése csuklónál, bokánál vagy azok felett esetében 75. életévét.
Maradandó teljes rokkantság állapotát kizárólag a Biztosító által kijelölt orvos állapíthatja meg a szerződés feltételei szerint.
A biztosított személynek a biztosítási esemény bekövetkezése napján bizonyíthatóan rendelkeznie kell akár alkalmazottként akár önfoglalkoztató vállalkozóként regisztrált foglalkozással.

c. Betegségből vagy balesetből származó időszakos (múlékony) teljes munkaképtelenség:

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt betegség vagy baleset következtében időszakosan képtelenné válik a munkavégzésre, és ez az állapot a várakozási idő letelte után, orvosilag igazoltan fennáll.
A biztosítottnak a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában bizonyíthatóan rendelkeznie kell akár alkalmazottként, akár önfoglalkoztató vállalkozóként regisztrált foglalkozással.

d. Önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliség:

„Önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliség” azt jelenti, hogy a biztosított személy tőle független döntés következtében vált munkanélkülivé bármely olyan okból, amely a kizárások között nem került rögzítésre.
Kizárólag azok a munkanélküliek jogosultak az „önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliségre” vonatkozó szolgáltatásra, akik a lakóhelyüknek megfelelő Munkaügyi Központnál regisztrálva vannak és álláskeresési járadékban részesülnek.
Minden egyes „önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliségre” vonatkozó kifizetést harminc (30) napos várakozási periódus előzi meg az álláskeresési járadékra való jogosulttá válás napjától számítva.
Két (2) egymást követő kárigény esetén a kettő között a biztosítottnak igazolhatóan legalább tizenkét (12) hónapos folyamatos munkaviszonnyal kell rendelkeznie. Kizárólag ebben az esetben, a munkaviszony létrejöhet időszakos vagy határozott időre szóló szerződéssel is.

A szolgáltatásra való jogosultság további feltételei:

A kárigény benyújtásakor a biztosítottnak meg kell felelnie a kötvény életkori szabályozásának.
A munkanélkülivé válás idején még nem töltötte be 65. életévét.
A káresemény bekövetkezésekor legalább tizenkét (12) havi folyamatos munkaviszonnyal kell rendelkeznie legalább heti harminc (30) órás foglalkoztatásban.
Létszámleépítés vagy elbocsátás (kivétel a mulasztásból eredő elbocsátás) eredményeként következett be a munkanélküliség.
A kárigény benyújtásakor bizonyíthatóan regisztrált munkanélküliként jogosultnak kell lennie az érvényes szabályozás szerinti álláskeresési járadékra, amelyet igazolnia kell.
Önfoglalkoztatók (magánvállalkozók) nem jogosultak ezen szolgáltatásra.

9. Biztosítási szolgáltatások

 

a. Haláleseti szolgáltatás:

A káresemény bekövetkezésének időpontjában fennálló biztosítási összeg számításának alapjául szolgáló összeg tizenkétszerese, maximum 2.400.000.- Ft.

b. Betegségből vagy balesetből származó maradandó teljes rokkantság:

A maradandó teljes rokkantság megállapításának időpontjában fennálló biztosítási összeg számításának alapjául szolgáló összeg tizenkétszerese, maximum 2.400.000.- Ft.

c. Betegségből vagy balesetből származó időszakos (múlékony) teljes munkaképtelenség:

A harminc (30) napos várakozási idő letelte után, megszakítás nélkül folyamatosan maximum tizenkét (12) hónapon át, minden egyes harminc (30) napos periódusra havonta, az adott periódus első napján fennálló biztosítási összeg számításának alapjául szolgáló összeg 100%-a, de maximum 200.000 Ft harminc (30) napos periódusonként. A csoportos biztosításhoz történő csatlakozás időpontjától számított harminc (30) napon belül (halasztási idő) bekövetkezett időszakos (múlékony) teljes munkaképtelenség esetén a biztosító szolgáltatást nem teljesít.

d. Önhibán Kívül Bekövetkezett Munkanélküliség:

A harminc (30) napos várakozási idő letelte után, megszakítás nélkül folyamatosan maximum tizenkét (12) hónapon át, minden egyes harminc (30) napos periódusra havonta, az adott periódus első napján fennálló biztosítási összeg számításának alapjául szolgáló összeg 100%-a, de maximum 200.000 Ft harminc (30) napos periódusonként. A csoportos biztosításhoz történő csatlakozás időpontjától számított hatvan (60) napon belül (halasztási idő) bekövetkezett munkanélküliség esetén a biztosító szolgáltatást nem teljesít.

10. Biztosítási szolgáltatás teljesítése

A biztosítási szolgáltatás kifizetését a Biztosító az összes szükséges okirat beérkezését követően, az utolsó irat kézhezvételétől számított tizenöt (15) munka napon belül teljesíti. A Biztosító a szolgáltatás kifizetését a kedvezményezett részére teljesíti.

11. Pénznem

Minden díjfizetés vagy kárkifizetés magyar forintban történik.

12. A teljesítési kötelezettség korlátozása

Betegségből vagy balesetből származó maradandó rokkantság bekövetkezése esetén, ha ugyanazon biztosítási esemény bekövetkezését követő száz-nyolcvan (180) napon belül a Biztosított meghal, a Biztosító csak a halál esetére járó szolgáltatási összeget fizeti ki.

13. Az egyéni kockázatviselés megszűnése:


a) a Biztosított és a Szerződő (TIGÁZ Zrt.) között fennálló egyetemes (2009. július 01. napját megelőzően kötött közüzemi) szolgáltatási vagy szabadpiaci szerződés megszűnésének napján;
b) azt követő napon, amikor a Biztosított a 75. életévét betölti; „betegségből vagy balesetből származó időszakos (múlékony) teljes munkaképtelenség” és „önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliség” biztosítási események tekintetében az azt követő napon, amikor a Biztosított a 65. életévét betölti;
c) a TIGÁZ csoportos számlavédelmi biztosítási szerződés megszűnésekor;
d) a Biztosított halálakor, vagy a maradandó rokkantság megállapításakor, ha a biztosító szolgáltatást teljesít;
e) amennyiben a Biztosított a biztosítás díját a türelmi időn belül nem fizette meg;
f) az egyéni kockázatviselés kezdetétől számított 30 (harminc) napon túl, a Biztosított által Szerződő (TIGÁZ Zrt.) vagy Biztosító részére küldött írásbeli felmondás esetében, 15 (tizenöt) napos felmondási határidővel, az egyéni biztosítási évfordulón;
g) az egyéni kockázatviselés kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül, a Biztosított által Szerződő (TIGÁZ Zrt.) vagy Biztosító részére küldött írásbeli felmondás esetében azonnali hatállyal;
h) a Biztosított bármely biztosítási díjat is tartalmazó számla megfizetésére vonatkozó részletfizetési vagy fizetési haladék kérelme esetében, a kérelem benyújtásának napjával.

14. Kizárások a kockázatviselésből

 

A kockázatviselés nem terjed ki azon eseményekre, melynek oka részben vagy egészében, közvetve vagy közvetlenül:

a) az egyéni kockázatviselés hatályba lépését megelőzően bekövetkezett bármely fizikai vagy mentális (idegi vagy elmebeli) betegség vagy állapot, mellyel összefüggésben a Biztosítottat már kezelték vagy kezelését javasolták;
b) a biztosított által önkezűleg szándékosan okozott sérülés vagy öncsonkítás, tekintet nélkül a biztosított elkövetéskori elmeállapotára;
c) öngyilkosság vagy annak kísérlete az első két biztosítási évben az elmeállapottól függetlenül;
d) a biztosítottnak bármely kábítószer, gyógyszer vagy gyógykezelés hatása alatti állapota, kivéve, ha ezeket szakirányú egészségügyi intézmény vagy szakorvos előírására alkalmazzák;
e) háború vagy polgárháború;
f) bármely, radioaktív energia vagy maghasadás által működtetett vagy működtetésre alkalmas fegyver vagy eszköz használata, ill. a radioaktív sugárzás minden körülmények között, békében és háborúban egyaránt;
g) fegyveres vagy polgári szolgálat bármely fegyveres erőnél vagy fegyveres testületnél, békében és háborúban egyaránt;
h) a biztosított által jogellenesen, szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozott vagy előidézett esemény;
i) amennyiben a biztosított nem utasként repül, vagy olyan légi járművön utazik, amely nem tartozik egyetlen légitársasághoz sem és nincs engedélye fizető utasok szállítására rendszeres és közzétett menetrend szerinti útvonalon;
j) bármely mentális jellegű idegi vagy elmebeli rendellenesség, elnevezésüktől vagy osztályozásuktól függetlenül (pszichikai állapot, depresszió vagy elmezavar);
k) a Biztosított hivatásszerű sporttevékenysége, vagy részvétele bármely motoros meghajtású szárazföldi, vízi vagy légi jármű használatával járó sporttevékenységben; valamint búvárkodás, ejtőernyőzés, sárkányrepülés, vitorlázó- vagy egyéb könnyűszerkezetű repülőgép használata, ökölvívás, lovas versenyekben és hegymászásban való részvétel;
l) bármely olyan biztosítási esemény, amelynek oka közvetve vagy közvetlenül a HIV (Emberi Immunhiányt Okozó Vírus) és / vagy bármely HIV-val kapcsolatos betegség beleértve az
AIDS-t (Szerzett Immunhiányos Szindróma), és/vagy annak bármi mutáns származékát vagy változatát.

Kizárólag Időszakos (múlékony) Teljes Munkaképtelenségre szóló térítés esetén

m) klinikai vizsgálatokkal nem igazolt gerincbántalmak és azzal összefüggő rendellenességek;
n) koraszülés, vetélés vagy azokból származó egészségügyi rendellenességek és komplikációk;
o) laboratóriumi vizsgálattal, mikrobiológiai-, biokémiai eszközökkel, képalkotó eljárásokkal nem kimutatható betegségek.

Kizárólag Önhibán Kívül Bekövetkezett Munkanélküliség esetén

p) olyan munkanélküliség, amelynek bekövetkezése a kockázatviselés hatálybalépése előtt már bizonyíthatóan ismert volt, vagy a halasztási időszak alatt következett be; q) határozott idejű alkalmazási jogviszony vagy időszakos munkaszerződés természetes megszűnése;
r) nyugdíjazás vagy előnyugdíjazás még abban az esetben is amikor a álláskeresési járadék (munkanélküli segély)  jogosultsága fennáll;
s) olyan munkanélküliség, amelyre nem jár álláskeresési  járadék (munkanélküli segély);
t) felmentés vagy olyan végkielégítéssel járó elbocsátás, amikor a munkáltató rokonságban van a biztosítottal vagy a biztosított részvényese a munkáltatónak vagy tagja a munkáltató igazgatótanácsának;
u) felmondás vagy önkéntes távozás a munkavállaló részéről;
v) önfoglalkoztatás;
w) sztrájk vagy törvénybe ütköző cselekedet;
x) felmentés kötelességmulasztás miatt;
y) részleges, szezonális vagy alkalmi foglalkoztatás.

15. Haláleseti szolgáltatás feltételei

A biztosítási esemény bejelentése és igazolása A biztosítási eseményt a szolgáltatás iránti igénnyel együtt a bekövetkezéstől számított harminc (30) napon belül kell a Biztosítónak írásban bejelenteni. A szolgáltatás teljesítéséhez a 20. pontban megjelölt iratokon túl a következő iratokat kell a Biztosító részére benyújtani:
a) hitelesített  halotti anyakönyvi kivonatot. Ez a biztosító tulajdonában marad. (Ilyen okmány beszerezhető az illetékes anyakönyvi hivatalban, ahol az eredeti okmányt kiállították vagy közjegyzővel is lehet hitelesített példányt készíttetni.);
b) a halottvizsgálati bizonyítvány egy teljes másolati példányát (A/4-es formátum), a halálok(ok) megjelölésével;
c) a haláleset alapjául szolgáló betegséggel/ betegségekkel kapcsolatosan rendelkezésre álló orvosi dokumentumokat;
d) baleseti halál esetén a rendőrhatósági jegyzőkönyvet vagy nyomozást lezáró határozatot;
e) a kárbejelentőt kitöltve, aláírva;
f) továbbá minden olyan iratot, amelyet a Biztosító az igény elbírálásához szükségesnek tart.

16. Betegségből vagy balesetből származó maradandó rokkantság esetére szóló szolgáltatás feltételei

 

1. Várakozási idő

A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjától számított tizenkét (12) hónap. Erre az időszakra a Biztosító szolgáltatást nem teljesít.

2. A biztosítási esemény bejelentése és igazolása

A biztosítási eseményt a szolgáltatás iránti igénnyel együtt a bekövetkezéstől számított harminc (30) napon belül kell a Biztosító részére írásban bejelenteni. A maradandó rokkantság beálltáról szóló orvosi dokumentumokat, annak végleges jellegének bekövetkezését követő kilencven (90) napon belül kell a biztosítottnak a Biztosító részére benyújtani. A Biztosító a rokkantság jellegének, maradandóságának és mértékének egyértelmű orvosi megállapítását megelőzően szolgáltatást nem teljesít. A rokkantság mértékét és maradandóságát legkésőbb a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított két (2) éven belül meg kell állapítani.

A biztosítási jogviszonyból eredő szolgáltatás igényléséhez a 20. pontban megjelölt iratokon túl a következő iratokat kell a Biztosító részére benyújtani:
a) a kárbejelentőt (a kár esemény részletes leírásával, baleset esetén bármely lehetséges szemtanú nevével) kitöltve, aláírva;
b) az orvosi jelentést valamennyi sérülés jellegének és mértékének leírásával és diagnózisával, illetőleg az egészségkárosodás mértékének igazolásával;
c) a kár esemény tényét és körülményeit igazoló rendőrhatósági jegyzőkönyv vagy más hivatalos jelentés másolatát (amennyiben ilyen készült);
d) hitelt érdemlő okirat, amely bizonyítja, hogy a biztosított személy a kár esemény bekövetkezésekor rendelkezett akár alkalmazottként akár önfoglalkoztató vállalkozóként regisztrált foglalkozással;
e) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet első fokú orvosi bizottságának szakvéleményét;
f) továbbá minden olyan iratot, amelyet a Biztosítónak az igény elbírálásához bizonyíthatóan szükséges.
A Biztosító az igényelbírálás tartama alatt a saját költségén jogosult a biztosítottat megvizsgáltatni olyan gyakran, amilyen gyakran az orvosilag indokolt.

17. Betegségből vagy balesetből származó időszakos (múlékony) teljes munkaképtelenségre szóló szolgáltatás feltételei

 

1. Halasztási idő

A csoportos biztosításhoz történő csatlakozást követő nap 0. órájától számított harminc (30) nap, amelyen belül a Biztosító szolgáltatást nem teljesít.

2. Várakozási idő

A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjától számított harminc (30) nap. Erre az időszakra a biztosító szolgáltatást nem teljesít. A várakozási idő minden egyes káreseményre külön vonatkozik. Amennyiben a következő munkaképtelenség a megelőzőt követő két (2) hónapon belül következik be, a várakozási idő nem indul újra és a két (2) biztosítási esemény egy (1) esetnek számít, a szolgáltatás maximuma pedig megegyezik a folyamatosan fennálló munkaképtelenségre fizethető maximummal.

3. Jogosultság a biztosításra

A biztosítottnak a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában bizonyíthatóan rendelkeznie kell akár alkalmazottként akár önfoglalkoztató vállalkozóként regisztrált foglalkozással.

4. A szolgáltatás kifizetésének megszűnése

a) amikor orvosi szempontból a munkaképtelenség már nem áll fenn;
b) azt követő napon, amikor a biztosított 65. életévét betölti;
c) amikor a biztosított akár részlegesen is munkaképessé válik;
d) amikor a biztosított nyugdíjba (előnyugdíjba) vonul;
e) az Önhibán Kívül Bekövetkezett Munkanélküliségre szóló szolgáltatás megkezdésekor;
f) amikor a biztosítás feltételei szerint maximálisan kifizethető összeg folyósításra került;
g) a biztosítás megszűnésekor.

5. A biztosítási esemény bejelentése és igazolása

A biztosítási eseményt öt (5) munkanapon belül be kell jelenteni a Biztosítónak a munkaképtelenség fennállásának 31. napjától számítva. A szolgáltatás teljesítéséhez a 20. pontban megjelölt iratokon túl a következő iratokat kell a Biztosító részére benyújtani:
a) a táppénzes állomány alapjául szolgáló balesettel vagy betegséggel kapcsolatos valamennyi orvosi dokumentumot;
b) „orvosi igazolás az állományba vételről” elnevezésű, vagy annak adattartalmával és céljával egyező hivatalos nyomtatvány másolati példányát;
c) az időszakos munkaképtelenségre szóló kárbejelentő;
d) a folyamatos orvosi felülvizsgálatot igazoló nyomtatványok;
e) a munkaképtelenség tartama alatt minden 30. napot követő öt (5) munkanapon belül a munkaképtelenség fennállásáról szóló „orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről” elnevezésű nyomtatványt.

18. Önhibán kívül bekövetkezett munka-nélküliségre szóló szolgáltatás feltételei

 

1. Halasztási idő

A csoportos biztosításhoz történő csatlakozást követő nap 0. órájától számított hatvan (60) nap, amelyen belül a Biztosító szolgáltatást nem teljesít.

2. Várakozási idő

Harminc (30) nap minden egyes “önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliség” esetén. Erre a harminc (30) napos periódusra a Biztosító szolgáltatást nem teljesít. A várakozási idő minden egyes biztosítási eseményre külön vonatkozik az álláskeresési járadékra (munkanélküli segély) való jogosulttá válás napjától számítva.

3. A szolgáltatás kifizetésének megszűnése

A kifizetés megszűnik:
a) ha a munkanélküliség fennállása tovább már hivatalosan nem igazolható;
b) ha az álláskeresési- vagy egyéb a Munkaügyi Központ által nyújtott szociális járadék kifizetése megszűnik;
c) ha a biztosított munkát vállal (részfoglalkoztatás esetén is);
d) nyugdíjazás vagy előnyugdíjazás esetén;
e) a biztosított halála, maradandó teljes rokkantsága vagy időszakos (múlékony) teljes munkaképtelensége esetén;
f) amikor a biztosítás feltételei szerint maximálisan kifizethető összeg, folyósításra került;
g) azt követő napon, amikor a biztosított betöltötte a 65. életévét.

5. A biztosítási esemény bejelentése és igazolása

A biztosítási szolgáltatás igényléséhez a 20. pontban megjelölt iratokon túl az alábbi iratokat kell a Biztosító részére benyújtani:
a) a munkanélküli állapot hivatalos igazolását;
b) az álláskeresési- vagy egyéb a Munkaügyi Központ által nyújtott szociális járadékra való jogosultság hivatalos igazolását;
c) a munkanélkülivé válás időpontjában fennálló munkaviszony hitelt érdemlő bizonyítékát;
d) a munkanélkülivé válás hivatalos indoklását;
e) a munkanélküliség tartama alatt minden 30. napot követő öt (5) munkanapon belül a munkanélküliség fennállásának hivatalos igazolását;
f) egyéb olyan a Biztosító által igényelt dokumentációt, amely a Biztosítónak az igény elbírálásához bizonyíthatóan szükséges.

19. Az átruházás kizárása

A jelen biztosítási feltételek szerinti egyéni kockázatviselés másra nem ruházható át.

20. Kárbejelentés

A biztosítási jogviszony alapján támasztott bármely igényt a Biztosító részére írásban kell benyújtani. Ezen nyomtatványok beszerezhetőek a TIGÁZ Zrt. ügyfélszolgálatain, illetve letölthetők a www.szamlaangyal.hu és a www.tigaz.hu weboldalról is. A biztosítási jogviszonyból eredő szolgáltatás igényléséhez a következő iratokat kell az egyes kockázatviselések feltételeiben meghatározott időben és módon a Biztosító részére benyújtani, ill. bemutatni:
a) a biztosítási igazolást vagy annak másolatát;
b) a biztosított születési idejét hitelt érdemlően igazoló okiratot;
c) a biztosított halála esetén a halotti anyakönyvi kivonatot és a halál okát igazoló orvosi bizonyítványt;
d) az egyes biztosítási eseményeknél megjelölt igazoló okiratokat;
e) továbbá minden olyan iratot, amelyet a Biztosító az igény elbírálásához szükségesnek tart.
Fentiek elmulasztása esetén a Biztosító annyiban mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, amennyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké váltak.

Kárrendezés és a termékkel kapcsolatos felvilágosítás:

TIGÁZ Call Center
tel: 06/40-333-338
fax: 06/46-427-392
e-mail:  ugyfelszolgalat@tigaz.hu

Tigáz Zrt. Back Office Szolgáltatások
4400 Nyíregyháza Debreceni u. 102. 

AHICO Ügyfélszolgálat
tel: 06/1-459-7500
fax: 06/1-459-7529
levelezési cím: 1440 Budapest, Pf.3.
e-mail:  ahico@ahico.hu

21. A kárigény elévülése

A biztosításból eredő igények elévülési ideje két (2) év. Az elévülési idő a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában kezdődik.

22. Bírósági illetékesség jogvita esetén

Minden olyan jogvita esetén, amely a jelen szerződéssel kapcsolatban keletkezik a Biztosító és a Szerződő, vagy a biztosított, vagy a kedvezményezett, vagy ezek örökösei között, bármely perre kizárólagosan – a pertárgy értékétől függően – a Hajdúszoboszlói Városi Bíróság, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság az illetékes.

23. Maradékjogok, többlethozam és adókedvezmény

A biztosítás többlethozammal és maradékjogokkal nem rendelkezik. A jelen biztosítás a befektetések hozamából nem részesedik.
A biztosítás nem minősül befektetési szolgáltatásnak, vele összefüggésben adókedvezmény nem igényelhető.

24. A biztosító adatai:

AHICO Első Amerikai-Magyar Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1083 Budapest, Szigetvári u.7.,
Levélcím: Budapest 1440, Pf. 3.,
Tev. eng. száma: 95/1990,
Cégjegyzékszám: 0l -10-041501

25. A Szerződő adatai:

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
Levélcím: 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102.
Cégjegyzékszám: 09-10-000109

26. Az esetleges fogyasztói panaszokkal foglalkozó szervek:

AHICO Első Amerikai-Magyar Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ügyfélszolgálat: 1083 Budapest, Szigetvári u.7.
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

27. Adatvédelem és adatszolgáltatás:

A Biztosító a biztosítási szerződéssel kapcsolatosan tudomására jutott adatokat biztosítási titokként kezeli, azokat kizárólag saját nyilvántartási céljaira használhatja fel, illetve azokról kizárólag a jogszabályban meghatározott módon nyújt felvilágosítást.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét és a Biztosító titoktartási kötelezettsége a törvényben meghatározott körülmények között nem áll fenn a biztosítokról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX.tv. 157.§ és 157/A.§-ában meghatározott szervezetekkel és hatóságokkal szemben. A Biztosító biztosítási titoknak minősülő adatot a jogszabályban meghatározott szervezetektől és hatóságoktól eltérő egyéb harmadik személyek részére kizárólag a Biztosító ügyfelének vagy annak törvényes képviselőjének, a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölő írásbeli hozzájárulása esetén ad ki.

vissza a főoldalra